GLACI AID

Požární třídy

Specifika hašení různých tříd požárů-jak využít co nejefektivněji obsah hasiva:

GlaciAid MG-400 lze použít k bezpečnému a vysoce efektivnímu hašení pevných a kapalných hořlavin, plynových zařízení do provozního tlaku 3 bary, na hašení tuků a olejů a běžných elektrických spotřebičů do provozní napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru.

Pevné látky – třída A (dřevo, papír, textil, plasty, guma, bytová zařízení a podobně)

Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním. Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně-v několika sekundových dávkách.

Kapalné látky – třída B (benzín, nafta, petrolej, ředidla a podobně; vodou ředitelné hořlaviny v menším rozsahu také)

Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním. Hasivo aplikujeme bez přerušení, až do uhašení požáru a následného vyprázdnění zbytku spreje do požářiště, jako prevence opětovného vzplanutí a pro ochlazení místa požáru. Při hašení požárů kapalin je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byla hořící kapalina rozstříknuta proudem hasiva do okolí, čímž by mohlo dojít k rozšíření požáru (malou vzdáleností aplikace hasiva) U požáru volně rozlité hořlaviny postupně překrýváme hořící plochu od kraje zleva doprava a zpět, přes střed hořící plochy, až na její konec. U požáru hořlaviny v ohraničeném prostoru je vhodné hasivo aplikovat nepřímo, tj. o stěnu nádoby tak, aby napěněná hasební směs stékala na hladinu hořící kapaliny, rozlila se na ní a požár ustal.

Plynné látky – třída C (zemní plyn, propan-butan a podobně)

lze bezpečně hasit do provozního tlaku zařízení 3 bary; při požáru plynu volejte hasičský záchranný sbor na čísle 150 !!!

Zásah na plynových zařízeních spočívá v „uražení“ plamene tlakem hasiva blízko u místa úniku a v ochlazování/hašení blízkého okolí, aby nedošlo ke znovu vznícení unikajícího plynu. Bezprostředně po uhašení plamene je nutno uzavřít přívod plynu před místem úniku, aby se zabránilo možnému výbuchu! V případě, kdy není možno přívod plynu bezpečně uzavřít, je vhodné do příjezdu HZS nechat unikající plyn hořet a hasit, případně ochlazovat, pouze okolní předměty

Zařízení pod napětím - (dříve třída E):

Je možno je hasit ze vzdálenosti minimálně 1 metru. Zahrnuje běžné domácí spotřebiče pod napětím 230V nebo 400V.

Požáry tuků, olejů, kuchyní – třída F (živočišné i rostlinné tuky a oleje, minerální i syntetické oleje, trouby, fritézy a podobně)

Pokud je to možné, vypneme zdroj tepla pod hořící nádobou (vypnutí hořáku, odpojení fritézy od elektrické sítě) Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním a stálou aplikací hasiva. Hasivo aplikujeme bez přerušení do ohniska, až do uhašení požáru a následného vyprázdnění spreje do požářiště pro jeho ochlazení a důkladné vytvoření pěnového koberce. Při hašení požárů tuků je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byl hořící tuk rozstříknut proudem hasiva do okolí, čímž by mohlo dojít k rozšíření požáru (malou vzdáleností aplikace hasiva) Alternativně lze důkladně hasivem postříkaným např. ručníkem, utěrkou apod. překrýt hořící nádobu, a to směrem od sebe přes nádobu a tak, abychom se vyvarovali kontaktu s plameny a popálení se, textilie musí překrývat hořící nádobu na všech stranách alespoň o 10 cm, poté necháme tuto uhašenou nádobu vychladnout, při případném prohořívání-černání textilie, můžeme na tuto aplikovat další hasivo ze spreje a požár takto dohasit. V případě nebezpečí nekontrolovaného šíření požáru neprodleně kontaktujte hasičský záchranný sbor – telefon 150 nebo 112 !! Při aplikaci hasiva do hořícího tuku je třeba počítat s přechodným krátkodobým zvětšením plamenů, vyvolaného vlastním hašením tuku, proto je nutné dodržet úvodní hasební vzdálenost na dostřik spreje, tj. min 2 metry. Po uhašení tuku je nezbytné překontrolovat předměty nad požárem (digestoře, linky a pod) zda-li nepokračuje hoření i tam (v důsledku sálajícího požáru pod těmito předměty) a v případě nejistoty okamžitě volat HZS - hasiči mohou tento prostor zkontrolovat např. termokamerou a vyloučit další nekontrolované šíření požáru např. v odtahové vzduchotechnice a pod.

Doporučujeme mít v pohotovosti vždy jeden „plný nový“ sprej a ten částečně použitý nechat na dopotřebování, např. při zabezpečení pálení ohňů, grilování a podobně

víc fotek
Kontaktujte nás
mail icon
Mail

uher@glaciaid.com
mbarninova@gmail.com

phone icon
Telefon

cz +420 607 551 085
sk +421 904 002 203

www.glaciaid.com

Top